NAAR START CONTACT ACTIVITEITEN GESCHIEDENIS FOTO'S LINKS AANKONDIGINGEN ARCHIEF

Lezing door de heer Jos Venner: 'De Beeldenstorm in Maaseik.
Een vergelijking met Weert, Roermond en Hasselt'
Woensdag 11 oktober 2017 - 20.00u. - Brasserie De Beurs Markt Maaseik

 P. Bruegel de Oude. Jagers in de sneeuw (1565)


P. Bruegel de Oude. Preek van Johannes de Doper (1566)


Gerard van Groesbeek


Ter voorbereiding van ons bezoek aan de Domkerk en de tentoonstelling over Maarten Luther in het Catharijneconvent in Utrecht op zaterdag 14 oktober hebben we eminent historicus Jos Venner uitgenodigd voor een referaat over De Beeldenstorm in Maaseik op woensdag 11 oktober om 20.00 uur. Van hem ontvingen we volgende inleidende tekst:

Inleiding
Het onderzoek naar de oorzaken van de Beeldenstorm en het begin van de Opstand kent drie invalshoeken. Protestanten zullen de Beeldenstorm vooral zien als een godsdienstig fenomeen, een strijd tegen beeldenverering, en de Opstand als een strijd tegen de Spaanse, dus katholieke, onderdrukking van het protestantisme. Zij die vanuit het liberalisme kijken, benadrukken het vrijheidsstreven van de inwoners van de Nederlandse gewesten. Tenslotte kreeg sinds de studie van de Marxistisch geďnspireerde E. Kuttner de economische kant van Beeldenstorm en Opstand aandacht. Op deze drie aspecten zal worden ingegaan.

1500-1560: Er zal in vogelvlucht aandacht worden besteed aan de bestuurlijke situatie in de Nederlanden. Daarna wordt ingezoomd op het prinsbisdom Luik waarvan Maaseik deel uitmaakte. Vervolgens wordt de economische situatie belicht, algemeen en op de lange termijn. De economie in Maaseik en de genoemde steden en de voedselsituatie, grenzend aan hongersnood in 1564-1566, wordt geschetst. Als derde algemeen thema, komt de religieuze situatie in het bisdom Luik aan de orde en na een korte inleiding over lutheranisme en calvinisme volgt de opkomst van het protestantisme in het Maasdal en speciaal in Maaseik en Hasselt.

De Beeldenstorm. In het tweede deel volgt een beschrijving van de algemene situatie op godsdienstig en politiek gebied in de Nederlanden 1560-1566. Daarna worden voor Maaseik en Hasselt het optreden van predikanten, de Beeldenstorm en de opstelling van de plaatselijke overheden beschreven.

 

 

Analyse. Na de pauze wordt ingegaan op en het herstel van de ‘oude katholieke orde’ en de vervolging van beeldenstormers en opstandelingen. Daarbij wordt, voor zover mogelijk, uiteengezet welk verband er bestaan heeft tussen de maatschappelijke en sociaaleconomische positie van verschillende groepen van mensen en het al dan niet opteren voor het calvinisme en deelname aan de beeldenstorm. Tenslotte zal de uitwerking van de repressie van de opstand, die Alva in naam van landsheer Filips II in de Nederlanden ter hand nam, vergeleken worden met de repressie in het prinsbisdom Luik onder prins-bisschop Gerard van Groesbeek.

Toegang: leden betalen 2 € - niet-leden 3 €. - gratis voor deelnemers aan de uitstap naar Utrecht!


 

 

     

NAAR START